Służba BHP w zakładzie pracy – kurs online

Służba BHP w zakładzie pracy – kurs online

Szkolenie dla służby BHP to bardzo ważny obowiązek pracowników tej służby ,którzy powinni dokładać wszelkiej staranności by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. W kursie postaraliśmy się zamieścić ciekawe i merytoryczne materiały szkoleniowe oraz przepisy prawne dotyczące służby BHP, co istotnie wpływa na kształtowanie prawidłowych warunków BHP w placówkach i zakładach pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. umiejętności analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 3. organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia dla Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  1. przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  3. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
  1. zagrożenia wypadkowe,
  2. hałas i drgania mechaniczne,
  3. szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
  4. czynniki biologiczne,
  5. promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
  6. pola elektromagnetyczne,
  7. energia elektryczna i elektryczność statyczna,
  8. mikroklimat środowiska pracy,
  9. oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
  10. zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
  11. zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
  • urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne;
  • urządzenia zabezpieczające;
  • środki ochrony indywidualnej
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 8. Nowoczesne metody pracy służby bhp
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019r,poz. 1040,ze zm.)Szkolenia prowadzone przez Market Service

Ponad 30 lat doświadczenia
Dobra znajomość problemów małych i średnich firm
Szkolenia on-line, u klienta lub w naszym biurze
Indywidualne podejście do klienta
Przeglądając tę stronę zgadzasz się z polityką prywatności.
Okej