Szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

W myśl obowiązującego prawa pracy Pracodawca odpowiedzialny za zapewnienie swoim podwładnym bezpiecznych warunków pracy ma obowiązek ukończyć niezbędne szkolenie okresowe BHP dla pracodawców – bez względu na branżę oraz ilość osób zatrudnionych.

Szkolenie BHP online skierowane jest także do innych osób kierujących pracownikami, tj. mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów – bowiem te osoby także są odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników.
Jego ukończenie ułatwi stworzyć i zorganizować bezpieczne warunki pracy,   co powinno przyczynić się m.in. do ograniczenia liczby wypadków.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Szkolenie okresowe dla osób kierujących zespołami ludzi należy ukończyć nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  1. aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;
   • ochrony pracy kobiet i młodocianych;
   • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
   • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
   • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
  2. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp
 • Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
 • Ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019r,poz. 1040,ze zm.)Szkolenia prowadzone przez Market Service

Ponad 30 lat doświadczenia
Dobra znajomość problemów małych i średnich firm
Szkolenia on-line, u klienta lub w naszym biurze
Indywidualne podejście do klienta
Przeglądając tę stronę zgadzasz się z polityką prywatności.
Okej