Szkolenie BHP online pracowników administracyjno-biurowych, wizytujących place budowy i miejsca inwestycji

Szkolenie BHP online pracowników administracyjno-biurowych, wizytujących place budowy i miejsca inwestycji

Wielu pracowników zatrudnionych na stanowiskach biurowo-administracyjnych wykonuje swoje zadania także w innych zagrożeniach takich jak np. place budów.

Celem niniejszego szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy, jak również umiejętności pracowników wykonujących wyżej wymienione obowiązki. Szkolenie dotyczy w szczególności:

 • 1. Dokładnej oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.;
 • 2. Dostępnych metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
 • 3. Zasad kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP;
 • 4. Sposobów prawidłowego postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych;
 • 5. Sposobów ochrony pracowników przed zagrożeniami, które mogą wystąpić w trakcie wykonywanych czynności na placu budowy i w miejscach innych inwestycji.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Program szkolenia dla Pracowników administracyjno-biurowych wykonujących czynności służbowe w trakcie wizyt na budowach i innych inwestycjach

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  1. praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  2. ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  3. wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  4. profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

Szkolenie skupi się jednak na:

 1. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 2. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, praca i wizyta na budowie, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe oraz środki ochrony przed zagrożeniami w trakcie pobytu na budowie i w miejscach inwestycji
 3. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.Szkolenia prowadzone przez Market Service

Ponad 30 lat doświadczenia
Dobra znajomość problemów małych i średnich firm
Szkolenia on-line, u klienta lub w naszym biurze
Indywidualne podejście do klienta
Przeglądając tę stronę zgadzasz się z polityką prywatności.
Okej